Chcę być jednym ze 150!
Mój formularz zgłoszeniowy
Enke Impuls-Camp 2018 International

Informacje (.pdf)
Wszystkie pola należy wypełnić rzetelnie, tam gdzie potrzeba używając pełnych nazw!

Dlaczego powinienem wziąć udział:


Moje zainteresowania:


Jestem bardzo dobry w (moim szczególnie mocnym punktem jest):


Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer):

e-mail:
Na poniższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.


Telefon kontaktowy:

Wiek:

Zawód wyuczony:


Staż odbywam w (firmie):

Adres firmy, w której odbywam staż
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer):


Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji wydarzenia i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Kalamala Enke Partner danych dotyczących mojej osoby, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w Enke Impuls-Camp 2018 International.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firmę Kalamala Enke Partner z siedzibą: 42-700 Sadów, Leśna 7.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji wydarzenia/konkursu Enke Impuls-Camp 2018 International oraz w celach archiwalnych.
3. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe.
4. Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem e-mail: enke@kalamala.pl
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a).
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz od 25 maja 2018 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2018
Wszystkie pola muszą być wypełnione, brak wypełnienia któregoś z pól
może skutkować nie zakwalifikowaniem osoby do uczestnictwa w Enke Impuls-Camp 2018 International.
Przesłanie zgłoszenia nie zapewnia udziału w wydarzeniu.